Bierzmowanie

Przygotowanie do Bierzmowania

 

Pytania i odpowiedzi na egzamin do sakramentu Bierzmowania.

 

 

 1. Co to jest łaska uświęcająca? — łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.
 2. Dlaczego łaską uświęcającą nazywamy darem? — bo nam się ona nie należy. Pan Bóg ją darmo daje, z dobroci swojej, byśmy mogli iść do nieba.
 3. Co to znaczy, że łaska uświęcająca daje nam życie nadprzyrodzone? — to znaczy, że daje nam nowe Boże życie.
 4. Co daje nam łaska uświęcająca?

a)gładzi grzechy,

b)czyni nas miłymi Panu Bogu i świętymi,

c)daje cnoty nadprzyrodzone,

d)czyni nas przybranymi dziećmi Pana Boga,

e)daje nam prawo do nieba.

 1. Czy łaska uświęcająca jest konieczna do zbawienia? – tak, jest konieczna, bez łaski uświęcającej nikt nie wejdzie do nieba.
 2. Kiedy ludzie po raz pierwszy otrzymali łaskę uświęcającą? – w raju.
 3. Kiedy pierwsi rodzice utracili łaskę uświęcającą? – gdy popełnili grzech pierworodny.
 4. Na czym polega  największe   zło   grzechu,   który  dziedziczymy wszyscy? — że rodzimy się bez łaski Bożej uświęcającej.

9.Kto wysłużył nam znowu łaskę uświęcającą? — Pan Jezus swoją męką.

 1. Dlaczego grzech ciężki nazywa się grzechem śmiertelnym?– bo odbiera nam życie Boże w duszy, czyli łaskę uświęcającą.
 2. Kiedy odzyskujemy łaskę uświęcającą? — przy spowiedzi świętej.
 3. Czy z grzechem  powszednim  możemy  przystąpić  do Komunii św., a z grzechem ciężkim?
 4. Czy dla dorosłego, mającego rozum, sama łaska uświęcająca wystarczy? – nie. Co jest konieczne? — dobre uczynki.
 5. Co jest konieczne, aby uczynek był dobry? – spełniać dobrą rzecz, np. przykazania Boże, i to z dobrą intencją.
 6. Co jest konieczne, by uczynek był zasługujący na niebo? – musi być:
 7. a) uczyniony w łasce uświęcającej,
 8. b) uczyniony w łasce uczynkowej.
 9. Co to jest łaska uczynkowa? — szczególna pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.
 10. W jaki sposób pomaga nam łaska uczynkowa do spełniania uczynków zasługujących na niebo?

a)oświeca umysł do dobrego,

b)pociąga wolę do dobrego,

c)uczynkom dobrym daje wartość zasług na niebo.

 1. Czy możemy uczynić sami coś dobrego i zasługującego na niebo bez łaski Bożej?
 2. Przez co możemy otrzymywać lub pomnażać w  swojej   duszy łaskę Bożą? — przez sakramenty święte.
 3. Co to jest sakrament? — znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.
 4. Jaką łaskę otrzymujemy w sakramentach św.? — łaskę uświęcająca i szczególne łaski uczynkowe, związane z danym sakramentem.
 5. Kto ustanowił sakramenty św.? — sam Pan Jezus.
 6. Kto jeszcze ustanowił obrzędy sakramentalne? — Kościół święty.
 7. Które obrzędy są ważniejsze? — Pana Jezusa, bo one dają łaskę.
 8. Wymień wszystkie Sakramenty.

Oto one:

 1. Chrzest — czyni nas dziećmi Bożymi.
 2. Bierzmowanie — czyni z nas wyznawców Pana Jezusa.
 3. Najświętszy Sakrament — sam Pan Jezus przychodzi do duszy,
 4. Pokuta — kapłan odpuszcza grzechy.
 5. Sakrament chorych — przed śmiercią nas umacnia.
 6. Kapłaństwo — wyświęca zastępców Pana Jezusa.
 7. Małżeństwo — Bóg błogosławi na nową drogę życia.
 8. Które sakramenty nazywamy sakramentami umarłych? — chrzest i pokutę.

Dlaczego? — bo są one dla grzeszników i przyjmują je grzesznicy.

 1. Które sakramenty nazywamy sakramentami żywych? — wszystkie inne, pięć innych sakramentów św. Wymień! Dlaczego? — bo niewolno ich przyjmować w grzechu ciężkim.
 2. Jaki grzech popełnia, kto przyjmuje sakrament niegodnie? — grzech, śmiertelny.
 3. Które sakramenty przyjmujemy tylko raz w życiu? — chrzest, bierzmowanie i kapłaństwa.

Dlaczego? — bo wyciskają na duszy znak niezatarty: dziecka Bożego, żołnierza Bożego i kapłana Chrystusa.

 1. Co to jest sakrament bierzmowania? — bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Św. umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją wyznawał i według niej żył.
 2. Co daje nam sakrament bierzmowania?
 3. a) pomnaża w nas łaskę uświęcającą,
 4. b) daje nam łaskę sakramentalną umocnienia w wierze świętej,
 5. c) daje nam 7 darów Ducha św.,
 6. d) wyciska na duszy znak niezatarty rycerza Jezusa Chrystusa.
 7. W jakim celu bierzmowanie udziela nam specjalnych (szczególnych) łask uczynkowych? — abyśmy byli silniejsi na duszy; byśmy mieli więcej odwagi do mężnego wyznawania naszej wiary.
 8. Jakie to są dary, których Duch św. udziela nam przy bierzmowaniu?— wylicz je!
 9. Dlaczego bierzmowanie wolno przyjąć tylko raz w życiu? — bo wyciska na duszy znak niezatarty.
 10. Jaki znak wyciska na duszy bierzmowanie? — znak żołnierza
  Pana Jezusa. Bierzmowanie jest jak by zaciągiem i powołaniem do

wojska Chrystusowego.

 1. Skąd wiemy, że bierzmowanie ustanowił Pan Jezus? — sam Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, że mają czekać, aż będą przyobleczeni mocą z wysokości (Łk. 24, 49).
 2. Co sprawił Duch św. w apostołach po swoim przyjściu? — umocnił ich w wierze św.
 3. W czym wykazali uczniowie Pana Jezusa, że zostali faktycznie umocnieni? — zaczęli głosić nieustraszenie naukę Pana Jezusa po wszystkiej ziemi, a potem ponieśli śmierć za Pana Jezusa.
 4. Jacy byli apostołowie przed zesłaniem Ducha Św.? — bojaźliwi. Wszyscy z wyjątkiem Jana opuścili Pana Jezusa w dniu Jego męki, a Piotr nawet się Go zaparł.
 5. Czy apostołowie udzielali sakramentu bierzmowania? — tak, np. udzielili bierzmowania całej Samarii.
 6. Czy sakrament bierzmowania jest konieczny do zbawienia? — nie jest, tak jak chrzest św., konieczny do zbawienia, ale bardzo potrzebny.
 7. Kto udziela sakramentu bierzmowania? — każdy biskup, a w niebezpieczeństwie śmierci każdy proboszcz w swojej parafii.
 8. Z ilu części składają się obrzędy sakramentu bierzmowania? – z trzech części:
 9. a) pierwsze modlitwy o dary Ducha Św. z wyciągnięciem rąk nad bierzmowanymi;
 10. b) namaszczenie krzyżmem i słowa;
 11. c) końcowe modlitwy.
 12. Co to jest krzyżmo? – mieszanina oliwy i balsamu, które biskup poświęca z innymi olejami świętymi w Wielki Czwartek.
 13. Co oznacza oliwa? – walkę dla sprawy Pana Jezusa, czynne apostolstwo.
 14. Co oznacza balsam? – bierzmowany powinien chronić się przed zgnilizną grzechu, a roztaczać woń cnót chrześcijańskich.
 15. Co jest potrzebne  do   przyjęcia bierzmowania?  —  odpowiednie przygotowanie, bo biskup często egzaminuje.
 16. Dlaczego tylko przed bierzmowaniem biskup egzaminuje? — bo bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości  chrześcijańskiej.
 17. Dlaczego przy bierzmowaniu obiera się imię? — aby dać młodemu rycerzowi Chrystusowemu nowego patrona i duchowego opiekuna.

 

 1. Co jest materią a co formą w bierzmowaniu?
 2. a) materia – równoczesne nałożenie ręki na głowę i namaszczenie czoła olejem Krzyżma Świętego
 3. b) forma – słowa „N (imię z bierzmowania) przyjmij znamię daru Ducha Świętego”

 

 1. Kto może udzielić bierzmowania?
 2. a) zwyczajnie: biskup lub kapłan na stale upoważniony na terenie diecezji np. ks. Infułat
 3. b) nadzwyczajnie : jednorazowo każdy kapłan gdy chrzci dorosłego lub w niebezpieczeństwie śmierci

 

 1. Kto może być kandydatem do bierzmowania?
 2. a) ochrzczony , który go nie przyjął
 3. b) w Polsce zasadniczo uczeń 3 klasy gimnazjum
 4. c) kto zdał egzamin dopuszczający po spełnieniu określonych wymagań

 

 1. Kto może być świadkiem bierzmowania:

Osoba bierzmowana , która nie ma przeszkody z prawa kościelnego np. żyje w konkubinacie bez ślubu kościelnego

 

 1. Wymień cele bierzmowania ? NAUCZ SIĘ NA PAMIĘĆ!!!

 

 1. a) otrzymanie 7 darów Ducha św.
 2. b) umocnienie w wyznawaniu wiary
 3. c) łaski do życia według reguł wiary katolickiej

 

 1. Wymień Dary Ducha św , i naucz się na pamięć:
 2. Dar mądrości
  2. Dar rozumu
  3. Dar rady
  4. Dar męstwa
  5. Dar wiedzy( umiejętności)
  6. Dar bojaźni Pańskiej
  7. Dar pobożności

 

 

– hymn do Ducha św: „ Przybądź Duchu Stworzycielu” NAUCZ SIĘ NA PAMIĘĆ!!!

 

 1. PRZYBĄDŹ, DUCHU STWORZYCIELU, * dusz ludzkich Nauczycielu, * racz łaską swoją obdarzyć * serca, któreś raczył stworzyć.
 2. Tyś Pocieszycielem zwany, * darem Bożym mianowany, * żywym źródłem i miłością, * ogniem i duszy światłością.
 3. Darów Twych siedem liczymy, * Palcem Bożym być Cię zwiemy; * Obietnicąś jest ojcowską, * zdobiąc w nas miłość synowską

 

 1. 56. – formuły : Pragniemy aby Duch św, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Amen” NAUCZ SIĘ NA PAMIĘĆ!!!

 

 

NAJWAŻNIEJSZE    WIADOMOŚCI    KATECHIZMOWE

 

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

 

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza,
  a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla nasze­
  go zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI

 1. Będziesz miłował Pana Boga Twego, z całego serca swego,
  z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze wszystkich sił
 2. A bliźniego swego jak siebie samego.

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

 

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej
  i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

 

 1. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

 

 1. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przy­jąć Komunię Świętą.

 

 1. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokar­mów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się
  od udziału w zabawach.
 2. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

 1. Najświętszy Sakrament.
 2. Namaszczenie Chorych.
 3. Kapłaństwo.
 1. Małżeństwo.

TRZY CNOTY BOSKIE

 1. Wiara
 2. Nadzieja
 3. Miłość.

SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

 1. Dar mądrości.
 2. Dar rozumu.
 3. Dar umiejętności.
 4. Dar rady.
 5. Dar męstwa.
 6. Dar pobożności.
 7. Dar bojaźni Bożej.

 

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

 1. Pycha
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
 6. Gniew
 7. Lenistwo

 

CZTERY CNOTY KARDYNALNE

 1. Roztropność.
 2. Sprawiedliwość.
 3. Wstrzemięźliwość.
 4. Męstwo.

 

RZECZY OSTATECZNE CZŁOWIEKA

 1. Śmierć.
 2. Sąd Boży.
 3. Niebo albo piekło.

 

 

Masz problem ze spowiedzią? Męczy Cię, trudno Ci się zmobilizować, bo i tak zawsze jest tak samo Nie lubisz mówić o swoich słabościach drugiemu człowiekowi? Wiedz, że nie tylko Ty masz z tym problem! Ale zadaj sobie pytanie – co robisz, aby to zmienić? Czy czasem nie wskakujesz do konfesjonału tak z biegu, bez przy­gotowania? No właśnie. A skuteczność spowiedzi jednak zależy od kilku ważnych spraw. Jakich? Bardzo prostych i na pewno Ci nie obcych.

 

 

To 5 warunków dobrej spowiedzi.

Rachunek sumienia. Zanim podejdziesz do spowiedzi uświadom sobie, że nie jesteś doskonały, przypomnij sobie
grzechy. Możesz użyć jakiegoś gotowego rachunku sumienia np z netu – będzie Ci łatwiej, ale nie klep ciągle tego samego!

 

Żal za grzechy. Ważna sprawa. Musisz w sobie wzbudzić obrzydzenie grzechu – nie tylko go nazwać, ale uświadomić
sobie jego dramatyczne skutki, jego ukrytą brzydotę, inaczej nie wzbudzisz szczerego żalu. A bez niego nie ma poprawy.

 

Mocne postanowienie poprawy. Spowiedź bez spełnienia tego warunku jest bez sensu i jest też nieważna. Konfesjonał nie jest oczyszczalnią sumień, a miejscem gdzie masz szansę zmienić swoje życie. Samo postanowienie nie wystarczy, musisz się wziąć do roboty. Wiesz jaki masz grzech, to i wiesz nad czym masz pracować. Ustal sobie konkretne cele Twojej poprawy – prio­rytety. Nie bądź mistrzem pustych postanowień, ale fachowcem w ich realizacji!

 

Szczera spowiedź. Zero ścierny! Musisz powiedzieć wszystko bez ściemniania i owijania. Jeśli się wstydzisz to dobrze!
Znaczy to, że Twoje sumienie jeszce pracuje. Swoją drogą zadziwiające, że w momencie popełniania grzechu nie czujesz
wstydu, ale gdy idzie o jego wyznanie w spowiedzi, wtedy już tak. Im więcej wyrzucisz, tym lżej Ci będzie.

 

Zadośćuczynienie. Każdy grzech jest złem wyrządzonym Bogu, ale i często drugiemu człowiekowi. To trochę jak z grana­tem – zawsze ktoś dostanie odłamkiem. Dlatego ważnym jest, aby w miarę możliwości, naprawić popełnione błędy i wynagrodzić krzywdy wyrządzone drugiemu człowiekowi. No i pamiętaj o zadanej pokucie – ważne, nie odkładaj jej, wypełnij jak najszybciej!!!

 

Przed spowiedzią pomódl się  do Ducha Świętego:

 

Przyjdź, Duchu Święty, oświeć mój rozum i pomóż mi, abym sobie grzechy dokładnie przypomniał, szczerze za nie żałował i stanowczo się poprawił. Najświętsza Maryjo Pan­no, matko Jezusa i matko moja, módl się za mną! Święty Jó­zefie, Aniele Stróżu i wy święci moi patronowie, bądźcie ze mną, bym godnie przystąpił do sakramentu pojednania z Bogiem i z bliźnimi moimi.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Następnie zrób rachunek sumienia według przykazań Bożych, kościelnych i grzechów głównych.

Pierwsze przykazanie

Czy modliłem się rano i wieczorem? Czy korzystam z lekcji religii? Czy spełniałem inne obowiązki wobec Boga? Czy wierzyłem we wróżby i zabobony?

Drugie przykazanie

Czy wymawiałem imiona święte bez uszanowania, w gniewie lub żartach? Czy przysięgałem ?

       Trzecie przykazanie

Czy opuszczałem Mszę Świętą w niedziele i święta? (ile razy)

Czy spóźniałem się na Mszę Świętą?

Czy zachowywałem się pobożnie w kościele?

Czwarte przykazanie

Czy słuchałem rodziców i przełożonych? Czy szanowałem starszych?

Piąte przykazanie

Czy szkodziłem sobie lub innym na zdrowiu (papierosy, alkohol, narkotyki)? Czy biłem się z kolegami?

Czy dałem komuś zgorszenie swoim postępowaniem? Czy dręczyłem zwierzęta?

Szóste i dziewiąte przykazanie

Czy oglądałem, myślałem i mówiłem o rzeczach nieskromnych? (pornografia)  Czy bawiłem się nieskromnie sam (masturbacja) lub innymi?

Siódme i dziesiąte przykazanie

Czy kradłem lub niszczyłem własność społeczną

lub prywatną?

Czy pragnąłem zabrać cudzą rzecz?

Czy oddawałem rzeczy pożyczone lub znalezione?

Ósme przykazanie

Czy kłamałem?

Czy obmawiałem, plotkowałem  lub oczerniałem bliźniego?

Czy przeklinałem?

 

 

Przykazania kościelne

Czy w dni postne jadłem dobrowolnie potrawy mięsne?

Czy pomagałem w utrzymaniu Kościoła?

Grzechy główne

Czy byłem pyszny i wynosiłem się nad drugich?

Czy byłem chciwy i łakomy?

Czy byłem zazdrosny?

Czy gniewałem się?

Czy byłem leniwy w nauce i pracy?

Który grzech popełniam najczęściej? (moja wada główna)

Modlitwa po rachunku sumienia

Ojcze, żałuję za wszystko zło, które popełniłem i dobro, które zaniedbałem. Szczerze będę się starał zadośćuczynić za moje grzechy i poprawić moje postępowanie, abym mógł żyć w Twojej miłości. Amen

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!

 

Modlitwa po spowiedzi.

Udaj się do ławki blisko ołtarza, aby podziękować Panu Bogu:

 Panie Boże, najlepszy Ojcze, jak wielka jest Twoja dobroć! Przez usta kapłana przebaczyłeś mi grzechy. Dziękuję Ci za Twoje wielkie miłosierdzie. Amen.