Komunia

Przygotowanie do I Komunii Świętej

 

PRAKTYCZNE

PRZYGOTOWANIE SIĘ

DO SPOWIEDZI

 

 

W książce do nabożeństwa „Droga do Nieba” jest podany do­kładny sposób, jak dobrze przygotować się do spowiedzi świętej. Można też zrobić przygotowanie według następującego wzoru.

Po przyjściu do kościoła trzeba pomodlić się do Ducha Świętego:

Przyjdź, Duchu Święty, oświeć mój rozum i pomóż mi, abym sobie grzechy dokładnie przypomniał, szczerze za nie żałował i stanowczo się poprawił. Najświętsza Maryjo Pan­no, matko Jezusa i matko moja, módl się za mną! Święty Jó­zefie, Aniele Stróżu i wy święci moi patronowie, bądźcie ze mną, bym godnie przystąpił do sakramentu pojednania z Bogiem i z bliźnimi moimi.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Następnie zrób rachunek sumienia według przykazań Bożych, kościelnych i grzechów głównych.

Rachunek sumienia dla dzieci

Pierwsze przykazanie

Czy modliłem się rano i wieczorem? Czy korzystam z lekcji religii? Czy spełniałem inne obowiązki wobec Boga? Czy wierzyłem we wróżby i zabobony?

Drugie przykazanie

Czy wymawiałem imiona święte bez uszanowania, w gniewie lub żartach? Czy przysięgałem ?

 

Trzecie przykazanie

Czy opuszczałem Mszę Świętą w niedziele i święta?

Czy spóźniałem się na Mszę Świętą?

Czy zachowywałem się pobożnie w kościele?

Czwarte przykazanie

Czy słuchałem rodziców i przełożonych? Czy szanowałem starszych?

Piąte przykazanie

Czy szkodziłem sobie lub innym na zdrowiu? Czy biłem się z kolegami?

Czy dałem komuś zgorszenie swoim postępowaniem? Czy dręczyłem zwierzęta?

Szóste i dziewiąte przykazanie

Czy myślałem i mówiłem o rzeczach nieskromnych? Czy bawiłem się nieskromnie?

Siódme i dziesiąte przykazanie

Czy kradłem lub niszczyłem własność społeczną

lub prywatną?

Czy pragnąłem zabrać cudzą rzecz?

Czy oddawałem rzeczy pożyczone lub znalezione?

Ósme przykazanie

Czy kłamałem?

Czy obmawiałem lub oczerniałem bliźniego?

Czy przeklinałem?

 

Przykazania kościelne

Czy w dni postne jadłem dobrowolnie potrawy mięsne?

Grzechy główne

Czy byłem pyszny i wynosiłem się nad drugich?

Czy byłem łakomy?

Czy byłem zazdrosny?

Czy gniewałem się?

Czy byłem leniwy w nauce i pracy?

Który grzech popełniam najczęściej?

Żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy

Po przypomnieniu sobie grzechów w rachunku sumienia, trze­ba za grzechy żałować i postanowić poprawę. Bez żalu za grzechy nie ma odpuszczenia grzechów.

Modlitwa I

 

Ojcze, żałuję za wszystko zło, które popełniłem i dobro, które zaniedbałem. Szczerze będę się starał zadośćuczynić za moje grzechy i poprawić moje postępowanie, abym mógł żyć w Twojej miłości. Amen.

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!

Modlitwa II

Patrząc na krzyż mów:

Jezu Chryste, Synu Boży, Tyś umarł za grzechy świata i za moje grzechy, Tyś za mnie tak wiele cierpiał. Jak bar­dzo Ty mnie kochasz!

Z miłości dla mnie przelałeś ostatnią kroplę krwi, aby mnie zbawić!

O mój Jezu, dlaczego masz cierniową koronę na głowie?

Z miłości dla mnie!

O mój Jezu, dlaczego masz bok Twój święty otwarty?

Z miłości dla mnie!

O mój Jezu, dlaczego masz ręce i nogi gwoździami przebite?

Z miłości dla mnie!

O mój Jezu, dlaczego umarłeś na krzyżu?

Z miłości dla mnie!

O mój Jezu! Tyś taki dobry, a ja Cię obraziłem grzecha­mi moimi. O jak mi żal! Jak smutną jest dusza moja! Już nie chcę więcej grzeszyć.

O Jezu, wspieraj mnie łaską swoją. Spraw, abym Ciebie kochał coraz więcej. Amen.

Spowiedź

Gdy podejdziesz do konfesjonału, uklęknij i powiedz:

Dziecko: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz: Na wieki wieków. Amen.

Dziecko: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Jestem uczniem (uczennicą) klasy …

Pana Boga obraziłem następującymi grzechami:…

Wymień wszystkie grzechy, które popełniłeś i przypomniałeś sobie w rachunku sumienia. Wyznanie grzechów zakończ słowami:

Dziecko: Więcej grzechów nie pamiętam. Żałuję za nie i pragnę się poprawić.

Następnie wysłuchaj pouczenia kapłana i zapamiętaj sobie zadany przez niego uczynek pokutny. Jeśli nie zrozumiałeś to poproś by jeszcze raz Tobie ksiądz powtórzył co masz za pokutę !

Potem kapłan wypowiada słowa rozgrzeszenia:

Ksiądz:  Bóg, Ojciec miłosierdzia,

który pojednał świat ze sobą

przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna

i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. ;

niech ci udzieli przebaczenia i pokoju

przez posługę Kościoła.

I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY

W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Odpowiedz: Dziecko: Amen.

Na zakończenie obrzędu kapłan mówi:

Ksiądz: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiedz:

Dziecko: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kiedy kapłan zapuka powiedz:

Dziecko: Bóg zapłać.

Udaj się do ławki blisko ołtarza, aby podziękować Panu Bogn. Możesz Mu powiedzieć:

Dziecko: Panie Boże, najlepszy Ojcze, jak wielka jest Twoja dobroć! Przez usta kapłana przebaczyłeś mi grzechy.  Dziękuję  Ci za Twoje wielkie miłosierdzie. Chciałbym być lepszym  Twoim dzieckiem. Amen.

Przystępując do następnych spowiedzi mówi się na Ostatni raz byłem u spowiedzi… (i tu powiedz kiedy była ostatnia spowiedź). A następnie mówi się wszystko, jak przy pierwszej spowiedzi.

 

 

 

 

KROTKI KATECHIZM

 

O PANU BOGU


 1. Kim jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.

 1. Ile jest Osób Boskich?

Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 1. Jak nazywamy jednego Boga w trzech Osobach?
  Jednego Boga w trzech Osobach nazywamy
  Trójcą Przenajświętszą
 2. Co znaczy stworzyć?

Stworzyć, to znaczy uczynić coś z niczego.

O ANIOŁACH

 1. Kogo Pan Bóg stworzył w niebie?

W niebie Pan Bóg stworzył aniołów.

 1. Kim są aniołowie?

Aniołowie są to duchy czyste, które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała.

 1. Czy wszyscy aniołowie pozostali wierni Panu Bogu?

Nie wszyscy aniołowie pozostali wierni Panu Bogu. Część aniołów zbuntowała się przeciw Bogu i za karę zostali wtrą­ceni do piekła.

 1. Jak nazywamy tych aniołów, którzy się zbuntowali przeciw Panu Bogu?
  Tych aniołów, którzy się zbuntowali, nazywamy złymi ducha­
  mi, diabłami lub szatanami.
 2. Jak nazywamy aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi?
  Aniołów, którzy szczególnie opiekują się ludźmi, nazywa­
  my Aniołami Stróżami.


O CZŁOWIEKU


 1. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest to stworzenie rozumne, złożone z ciała i du­szy nieśmiertelnej. Człowiek został stworzony przez Boga i jest do Boga podobny, bo ma duszę nieśmiertelną.

 1. Po co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, ko­chał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

 1. Jak nazywali się pierwsi ludzie?

Pierwsi ludzie nazywali się Adam i Ewa.

 1. Gdzie Pan Bóg umieścił Adama i Ewę?
  Pan Bóg umieścił Adama i Ewę w raju.
 2. Jak nazywa się grzech, który popełnili pierwsi rodzice?

Grzech, który popełnili pierwsi rodzice nazywa się grze­chem pierworodnym i ten grzech przeszedł na wszystkich ludzi.

 1. Co utracili przez grzech pierworodny pierwsi rodzice i wszyscy ludzie?
  Przez grzech pierworodny pierwsi rodzice i wszyscy ludzie utracili
  łaskę uświęcającą, a tym samym prawo do nieba. Ponadto utraci­
  li jeszcze i inne dary Boże: odtąd musieli ciężko pracować, cier­
  pieć, chorować i umierać, rozum został przyćmiony, a wola stała
  się skłonniejsza do złego.
 2. Kogo Pan Bóg obiecał zesłać na ziemię dla zbawienia ludzi?

Pan Bóg dla zbawienia ludzi obiecał zesłać na ziemię swe­go Syna.

 1. Kto był jedynie wolny od grzechu pierworodnego?

Wolną od grzechu pierworodnego była Najświętsza Mary­ja Panna, Matka Pana Jezusa.


O PANU JEZUSIE


 1. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowie­kiem dla naszego zbawienia.

 1. Gdzie narodził się Pan Jezus?

Pan Jezus narodził się w Betlejem.

 1. Jak nazywa się Matka Pana Jezusa?

Matka Pana Jezusa nazywa się Najświętsza Maryja Panna.

 1. Kim był święty Józef?

Święty Józef był oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i opiekunem Pana Jezusa.

 1. Gdzie przebywał Pan Jezus do trzydziestego roku żyda’?

Pan Jezus do trzydziestego roku życia przebywał w Nazarecie.

 1. Co czynił Pan Jezus, aby ludzie uwierzyli, że jest Bogiem?

Pan Jezus czynił liczne cuda, po to aby ludzie uwierzyli, że jest Bogiem.

 1. Co to jest cud?

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie mo­że dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

 1. W jaki sposób Pan Jezus odkupił ludzi?

Pan Jezus odkupił ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.


O DUCHU SWIĘTVM


 1. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

27. W jakiej postaci ukazał się Duch Święty przy chrzcie Pana Jezusa?
Duch Święty ukazał się przy chrzcie Pana Jezusa pod postacią gołębicy.

28.Kiedy Pan Jezus zesłał Apostołom Ducha Świętego?

Pan Jezus zesłał Apostołom Ducha Świętego dziesiątego dnia po Wniebowstąpien-iu.

 1. Kiedy każdy katolik otrzymuje Ducha Świętego?

Każdy katolik otrzymuje Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.

O KOŚCIELE


 1. Co to jest Kościół katolicki, czyli powszechny?

Kościół katolicki, czyli powszechny, jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod najwyższą władzą papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowa­nie tych samych sakramentów świętych.

 1. Kto założył Kościół katolicki?
  Kościół katolicki założył Pan Jezus.
 2. Kogo uczynił Pan Jezus swoim zastępcą?

Pan Jezus uczynił swoim zastępcą świętego Piotra.

 1. Kto jest następcą świętego Piotra?

Następcą świętego Piotra jest biskup Rzymu, którego nazy­wamy papieżem albo Ojcem Świętym.

O GRZECHU

 1. Co to jest grzech?

Grzech jest to odwrócenie się od Boga, czyli świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościel­nych.

 1. Co to jest grzech ciężki, czyli śmiertelny?

Grzech ciężki, czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościel­nych w rzeczy ważnej.

 1. Co to jest grzech lekki, czyli powszedni?

Grzech lekki, czyli powszedni jest to przekroczenie przy­kazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadome i dobrowolne.

 1. Co traci człowiek przez grzech ciężki?

Przez grzech ciężki człowiek traci łaskę uświęcającą.

 1. Ile jest grzechów głównych?
  Grzechów głównych jest siedem:
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

O ŁASCE BOŻEJ


 1. Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 1. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

 1. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

Łaskę Bożą wysłużył nam Pan Jezus przez śmierć na krzyżu.

O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH


 1. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to widzialny znak niewidzialnej łaski, czy­li jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

 1. Ile jest sakramentów świętych?

Jest siedem sakramentów świętych:

 1. Najświętszy Sakrament.
 2. Namaszczenie chorych.
 3. Kapłaństwo.
 4. Małżeństwo.
 5. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, któ­ry gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyro­dzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

 1. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyzna­wał, bronił jej i według niej żył.

 1. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Kiedy ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy.

 1. Co to jest Msza Święta?

Msza Święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swo­jemu Ojcu.

 1. Co to jest Komunia Święta?

Komunia Święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezu­sa pod postaciami chleba i wina. Wierni przyjmują Komu­nię Świętą pod postacią chleba, a w niektórych wypadkach także pod postacią wina.

5L Jak przygotowujemy naszą duszę do godnego przyjęcia Komunii Świętej? Aby godnie przyjąć Komunię Świętą, musimy oczyścić du­szę z grzechów ciężkich, czyli być w łasce uświęcającej.

 1. Jak przygotowujemy nasze ciało do Komunii Świętej?

Jedną godzinę przed Komunią Świętą wstrzymujemy się od przyjmowania pokarmów i napojów.

 1. Co to jest sakrament pokuty?

Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie po­pełnione.

 1. Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty?

Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu Zmartwych­wstania, gdy powiedział do Apostołów: Weźtnijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a któ­rym zatrzymacie, są im zatrzymane.

 1. Ile warunków trzeba wypełnić w sakramencie pokuty, aby otrzymać
  odpuszczenie grzechów?

Aby otrzymać odpuszczenie grzechów w sakramencie po­kuty, trzeba wypełnić pięć następujących warunków:

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
 6. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów, które popełniliśmy.

 1. Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to ból duszy i obrzydzenie sobie popełnionego grzechu z postanowieniem nie grzeszenia na przyszłość.

 1. Kiedy nasz żal jest doskonały?

Żal nasz jest doskonały wtedy, gdy żałujemy z miłości ku Bogu, najlepszemu Ojcu, którego obraziliśmy naszymi grzechami.

 1. Kiedy nasz żal jest mniej doskonały?

Żal nasz jest mniej doskonały, gdy żałujemy tylko dlatego, że przez grzechy zasłużyliśmy na karę Bożą.

 1. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unika­nia grzechów, zwłaszcza ciężkich i okazji do grzechów.

 1. Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie z żalem przed kapłanem wszyst­kich popełnionych grzechów dla otrzymania rozgrzeszenia, czyli odpuszczenia grzechów.

 1. Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu?
  Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie Bogu
  za popełnione grzechy przez odprawienie pokuty, wyzna­
  czonej przez kapłana na spowiedzi.
 2. Co to jest zadośćuczynienie bliźniemu?

Zadośćuczynienie bliźnieniu jest to naprawienie wyrządzo­nej mu krzywdy i szkody.

 1. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje od Boga szczególne łaski, ulgę w cierpie­niu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 1. Co to jest kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę składania ofiary Mszy Świętej i udzielania sakramentów świętych oraz łaskę do godnego ich wykonania.

 1. Co to jest małżeństwo?

Małżeństwo jest to sakrament, w którym dwoje chrześci­jan, stanu wolnego, zawierają ze sobą nierozerwalny zwią­zek i otrzymują łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków.


O RZECZACH OSTATECZNYCH

 1. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Rzeczy ostateczne człowieka są następujące:

 1. Śmierć.
 2. Sąd Boży.
 3. Niebo lub piekło.
 4. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to rozłączenie się duszy od ciała.

 1. Dokąd idzie dusza po śmierci?

Dusza po śmierci idzie na Sąd Boży, a później idzie albo do nieba, albo do czyśćca, albo do piekła.

 1. Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce wiecznej szczęśliwości.

 1. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to miejsce kary doczesnej po śmierci.

 1. Co to jest piekło?

Piekło jest to miejsce wiecznej kary.


GŁÓWNE PRAWDV WIARY


 1. Jakie są główne prawdy wiary?

Główne prawdy wiary są następujące:

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza
  i za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla nasze­
  go zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.